Is een concurrentiebeding rechtsgeldig?

Is een concurrentiebeding rechtsgeldig? Regelmatig krijgen wij de vraag van werkgevers en werknemers of een concurrentiebeding geldig is of niet. Het korte antwoord is: bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet, bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vaak wel. Lees in deze publicatie precies hoe het zit.

Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is een bepaling die geldt tussen werkgever en werknemer. De werknemer wordt daarmee beperkt in zijn recht om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde manier of ergens werkzaam te zijn.

Onze juristen werken zowel voor werkgevers als werknemers, die doorgaans een tegengesteld belang hebben. De werkgever wil de werknemer aan het concurrentiebeding houden, terwijl de werknemer van het concurrentiebeding af wil. Veel gerechtelijke procedures die wij voeren gaan dan ook over arbeidszaken. De vraag of een concurrentiebeding rechtsgeldig is speelt in die rechtszaken vaak een rol.

Wij adviseren sterk om bij discussie over een concurrentiebeding direct contact met ons op te nemen. Hoe eerder wij bij de zaak zijn betrokken, hoe beter doorgaans de uitkomst. Ons juridisch advies kost u weinig, maar bespaart u waarschijnlijk veel geld. Mocht het ondanks alle voorzorg toch niet opgelost kunnen worden, dan voeren we voor u een gerechtelijke procedure.

Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst

Als een werkgever een werknemer aan een concurrentiebeding wil houden, dan moet dit in de arbeidsovereenkomst vermeld staan. Staat er geen concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst? Dan is het concurrentiebeding niet rechtsgeldig. Kijk daarom allereerst of er iets over een concurrentiebeding in het arbeidscontract staat.

Ook is het van belang hoe oud de werknemer was op het moment dat hij of zij de arbeidsovereenkomst tekende. Was de werknemer minderjarig toen de overeenkomst werd gesloten? Dan is er geen rechtsgeldig concurrentiebeding.

Staat er inderdaad een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst en was de werknemer volwassen toen er getekend werd? Ook dan is het nog niet zeker dat de werknemer daaraan is gebonden. Er kunnen bijvoorbeeld fouten in de tekst staan. Of de tekst is onduidelijk. Beide situaties kunnen in het voordeel van de werknemer werken. In sommige gevallen is het concurrentiebeding dan zelfs niet eens meer geldig.

Is een concurrentiebeding rechtsgeldig in geval van een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

Sinds de wijziging in de Wet Werk en Zekerheid is een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst in beginsel niet toegestaan. Dat geldt dan voor een tijdelijke arbeidsovereenkomst die is gesloten op of na 1 januari 2015. Een uitzondering op deze regel is dat een concurrentiebeding wèl toegestaan is als de werkgever kan aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Boete in het concurrentiebeding

Soms komt het voor dat er in de arbeidsovereenkomst wel een concurrentiebeding staat, maar daar geen boete aan is gekoppeld. In dat geval is het concurrentiebeding op zichzelf wel rechtsgeldig, maar het wordt lastig voor de werkgever om daar iets mee te doen. De werkgever zal namelijk moeten bewijzen dat hij schade lijdt doordat de werknemer het concurrentiebeding overtreedt.

Is een concurrentiebeding rechtsgeldig bij functiewijziging?

Een functiewijziging kan gevolgen hebben voor de geldigheid van een concurrentiebeding. Soms verandert de (inhoud van de) functie na ondertekening van het concurrentiebeding ingrijpend. Als dat gebeurt kan een concurrentiebeding onredelijk worden, met als gevolg dat dit niet meer volledig in stand kan blijven.

Als een werknemer de mogelijkheid heeft om bij een andere werkgever een betere baan te krijgen dan kan dat ook een argument zijn om het concurrentiebeding te beperken of te laten vervallen. Het moet dan wel gaan om een hoger salaris, hogere functie etc.

Concurrentiebeding: afstand en duur

Een concurrentiebeding dat niet redelijk is in duur en gebied is doorgaans niet rechtsgeldig. Doorgaans wordt een concurrentiebeding overeengekomen voor één of twee jaar. Als de werkgever een langere termijn in de arbeidsovereenkomst op neemt, dan kan de rechter die termijn beperken.

In de meeste concurrentiebedingen staat vermeld in welk gebied een werknemer niet voor de concurrent mag werken. Als het gebied onredelijk groot is, dan kan ook dit door de rechter worden beperkt. Op de vraag welk gebied gerechtvaardigd is, is niet direct een antwoord te geven. Dat hangt af van het soort bedrijf van de werkgever, van de markt waarin dit actief is maar ook van de functie die de werknemer binnen het bedrijf heeft. In het algemeen geldt: hoe hoger de positie van de werknemer binnen het bedrijf, hoe groter het gebied mag zijn.

Een werkgever zal dus goed moeten kunnen beargumenteren, waarom hij voor een concurrentiebeding met een (erg) grote geografische reikwijdte heeft gekozen. Of waarom er een concurrentiebeding is overeengekomen dat langer dan twee jaar duurt. Lukt de werkgever dat niet, dan wordt waarschijnlijk het concurrentiebeding door de rechter beperkt of doorgestreept.

Is een concurrentiebeding rechtsgeldig bij bedrijfsovername?

Is een concurrentiebeding rechtsgeldig bij bedrijfsovername? Niet altijd! Een werkgever is een bedrijf, dat kan worden overgedragen aan een ander. Als dat gebeurt, en de werkgever wordt juridisch een ander bedrijf, dan kan de werknemer er voor kiezen om daar niet meer te blijven werken. In dat geval doet hij feitelijk afstand van het recht om bij de opvolgend werkgever in dienst te treden. De nieuwe werkgever kan dan de werknemer niet houden aan het concurrentiebeding. Maar let op, de oude werkgever kan dat nog wel! Die heeft immers een contract met de werknemer. Als de oude werkgever helemaal op houdt te bestaan, dan kan het zijn dat het concurrentiebeding niet meer rechtsgeldig is.

In alle gevallen is het verstandig om bij een conflict over een concurrentiebeding direct contact met een advocaat of jurist te zoeken. Mocht u hulp nodig hebben? Onze juristen staan voor u klaar met juridisch advies. Indien nodig corresponderen we uit uw naam met de wederpartij en voeren we een gerechtelijke procedure. Bel ons: 085 864 00 61