Opzeggen van de huurovereenkomst

Als u huurder of verhuurder bent dan bent u op enig moment een huurovereenkomst aangegaan. Er kunnen zich situaties voordoen waarin u liever de huurovereenkomst wenst te beëindigen. Gelukkig bestaan hiervoor allerlei mogelijkheden, maar er zijn tevens de nodige restricties. Let dus op het volgende bij het opzeggen van de huurovereenkomst.

Let op: ons kantoor ondersteunt per 1 april 2023 niet meer bij dit soort zaken.

Opzeggen van de huurovereenkomst door de huurder

Van belang is dat u de huur schriftelijk, per aangetekende brief opzegt. Voor de huurder geldt dat u zich dient te houden aan de wettelijke opzegtermijn. De termijn voor het opzeggen van de huurovereenkomst is hetzelfde als de betalingstermijn, die doorgaans een maand betreft. Het is ook mogelijk dat u per drie maanden betaalt, dan is de opzegtermijn drie maanden. Soms vermeldt de huurovereenkomst een langere opzegtermijn dan de betalingstermijn die u hebt afgesproken. Dit heeft echter geen invloed op de opzegtermijn, want u kunt hoeft maximaal 1 betalingstermijn van tevoren opzeggen. Let wel: dat is dus minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden.

Het voorgaande geldt niet als u voor een vaste periode, in ieder geval langer dan twee jaar, een zelfstandige woning huurt. Er is dan sprake van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, waardoor u de huur pas kunt beëindigen na afloop van die overeenkomst. Als u een onzelfstandige woning huurt middels een huurovereenkomst die langer dan 5 jaar loopt, dan kan de huur pas worden beëindigd als die periode is verstreken. Slechts in het geval de verhuurder hiermee akkoord gaat is het mogelijk dat u eerder rechtsgeldig kunt opzeggen.

Opzegging van de huur door de verhuurder

Ook voor de verhuurder geldt dat de huur per aangetekende brief opgezegd dient te worden. Indien er medehuurders zijn moeten ook zij ieder afzonderlijk aangetekend geïnformeerd te worden. In die aangetekende brief dient altijd de wettelijke reden voor de opzegging van de huurovereenkomst vermeld staan. Hierbij kunt u denken aan wanprestatie van de huurder, dringend eigen gebruik, een nieuwe huurovereenkomst of een geldend bestemmingsplan. Let op: bij tijdelijke huur en hospitakamers gelden speciale regels.

In de brief vraagt de verhuurder aan de huurder(s) om binnen 6 weken schriftelijk te laten weten of de huurder, en eventuele medehuurders, akkoord gaat met de huuropzegging. Het huurcontract wordt pas beëindigd als de huurder, en eventuele medehuurder(s), schriftelijk instemt met de huuropzegging. Indien de huurder zich verzet tegen de opzegging moet de verhuurder een gerechtelijke procedure beginnen, waarna de overeenkomst pas eindigt als de rechter definitief daartoe heeft beslist. Mocht er een procedure dreigen of zijn gestart, neem dan contact met mij op.

De meeste huurzaken, waar ik mij mee bezig houdt hebben betrekking op wanprestatie door de huurder, denk hierbij aan wanbetaling. In een kort geding kan ik doorgaans bij een achterstand van drie maanden of meer ontruiming vragen. Dat scheelt u een langere en vaak duurdere bodemprocedure. Hebt u zelf een huurachterstand? Dan kan ik vaak een regeling voor u treffen.

Bel mij of een van onze juristen voor directe hulp: 085 864 00 61. Het eerste juridisch advies is geheel gratis.