Overeenkomst opzeggen wegens wanprestatie

Als iemand wordt ingehuurd om werkzaamheden te verrichten gaat er nog wel eens wat fout. Denk bijvoorbeeld aan de monteur die een fout maakt, aan een timmerman die iets niet zo mooi aftimmert als u had gehoopt of een software-ontwikkelaar die niet maakt wat u wil. Ook komt het vaak voor dat degene die voor u aan het werk is er veel te lang over doet. In dit soort gevallen kunt u uw vertrouwen in de vakman verliezen en wilt u het liefst van hem af. U wilt dus de overeenkomst ontbinden, en misschien wilt u zelfs ook nog een vergoeding van eventuele schade. Wilt u een overeenkomst opzeggen wegens wanprestatie? Dan dient u een aantal stappen te doorlopen. Hoe dit juridisch in zijn werk gaat leest u hier onder.

Van groot belang is dat u van tevoren een harde deadline afspreekt. Als niet duidelijk is wanneer het werk af moet zijn, is het niet altijd gemakkelijk te bepalen wanneer u kunt stellen dat het werk te lang duurt. Indien het een eenmalige korte handeling betreft, die geen dagen of weken duurt, is het makkelijk. Maar bij een verbouwing van de bovenverdieping wordt het lastiger. Spreek daarom altijd met de wederpartij af wanneer het werk klaar moet zijn. Dat scheelt discussie.

Overeenkomst opzeggen wegens wanprestatie: de regels

Vaak worden overeenkomsten met opdrachtnemers, aannemers etc. ontbonden met een beroep op ‘wanprestatie’. De mogelijkheid daartoe is geregeld in art. 6:74 BW, en houdt in dat in beginsel iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst de tekortkomende partij schadeplichtig maakt. Een uitzondering daarop is dat als de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.

Let op: geen ontbinding zonder verzuim bij wanprestatie!

Voordat een overeenkomst kan worden ontbonden dient de wederpartij echter eerst in verzuim te verkeren. Met verzuim wordt bedoeld dat degene die werkzaamheden zou uitvoeren “nalaat een opeisbare prestatie te verrichten”. Dat opeisbare volgt doorgaans uit een ingebrekestelling, dat is een brief die u dient te versturen aan uw opdrachtnemer. Deze brief bevat een schriftelijke aanmaning waarbij de schuldenaar die tekortschiet in gebreke wordt gesteld en hem een redelijke termijn voor nakoming wordt geboden.

Voldoet hij daar niet aan, dan is hij in verzuim en kunt u de overeenkomst ontbinden (art. 6:82 BW). Verzuim kan overigens ook van rechtswege intreden, dat wil zeggen zonder ingebrekestelling. Dit geldt met name in het geval fatale deadlines niet zijn gehaald (waardoor aanmanen zinloos zou zijn) of als uit mededelingen of gedragingen van de schuldenaar blijkt dat hij toch niet gaat nakomen. In alle gevallen geldt wel: zonder verzuim geen ontbinding van de overeenkomst!

Als de overeenkomst is ontbonden, kunt u (vervangende) schadevergoeding vorderen. Doorgaans is een gerechtelijke procedure noodzakelijk om betaling van die schadevergoeding te kunnen afdwingen. Onze procesjuristen kunnen voor u een dergelijke procedure voeren.

Wilt u een overeenkomst ontbinden, of heeft iemand de overeenkomst met u ontbonden? Neem dan direct contact met een van onze juristen op voor juridisch advies of procesondersteuning. Bel ons: 085 864 00 61