Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Met enige regelmaat sta ik cliënten bij die wegens ziekte thuis zitten, waarbij tevens een conflict met hun werkgever speelt. Vaak is er dan al sprake van een een niet al te beste relatie tussen werkgever en werknemer. De vraag die dan aan mij wordt voorgelegd is of het mogelijk is om de arbeidsovereenkomst op te zeggen mèt daaropvolgend een recht op een uitkering. Dan kan soms met een vaststellingsovereenkomst bij ziekte.

In het algemeen geldt dat als een werknemer zelf de arbeidsovereenkomst opzegt er geen recht op uitkering bestaat. De werknemer is namelijk verwijtbaar werkloos, wat ook geldt voor ontslag. Een oplossing is dan om, samen met de werkgever tot een vaststellingsovereenkomst te komen. Dat betekent een einde van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. In de vaststellingsovereenkomst is – onder andere – opgenomen dat er sprake is van een conflict tussen werknemer en werkgever dat niet meer kan worden opgelost. Als beide partijen hieraan willen meewerken, is beëindiging van de arbeidsovereenkomst doorgaans te realiseren.

Hebt u een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Of bent u hierover in overleg met uw werkgever? Laat de vaststellingsovereenkomst dan door ons nakijken. Dat voorkomt problemen achteraf.

Betermelding vóór einde arbeidsovereenkomst

Wat zijn dan de mogelijkheden als iemand ziek is en met uitkering uit dienst wil? In beginsel geldt dat een WW-uitkering nog steeds mogelijk is, zolang de werknemer tijdelijk ziek is. Hij dient hersteld te zijn op de datum dat de arbeidsovereenkomst ten einde komt. Dat is dan de einddatum die genoemd wordt in de vaststellingsovereenkomst bij ziekte. Dit stelt de werknemer namelijk in staat om te solliciteren en werk te aanvaarden, verplichtingen die de Werkloosheidswet stelt.

Als er sprake is van een arbeidsconflict, dat spanningen veroorzaakt bij de werknemer, kan dat de oorzaak zijn van de tijdelijke ziekte. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst geeft in dat geval rust. De werknemer kan dan bijkomen en doorgaans weer voldoende hersteld aan het werk gaan bij een andere werkgever.

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering dient de werknemer dus beter gemeld te zijn als de arbeidsovereenkomst eindigt. Mocht hij, tijdens de WW opnieuw ziek worden en daardoor niet kunnen voldoen aan de eisen van de Werkloosheidswet, dan heeft de werknemer, na 28 dagen een WW-uitkering te hebben genoten, recht op een uitkering op grond van de Ziektewet.

Voor een werkgever kan een zieke werknemer een forse kostenpost opleveren. De eerste 2 jaar van uw ziekte is de werkgever namelijk verplicht om loon door te betalen, tenzij de arbeidsovereenkomst eerder van rechtswege eindigt. Als werknemer en werkgever hun arbeidsovereenkomst eerder wensen te beëindigen, middels een vaststellingsovereenkomst, dan kan dit gevolgen hebben voor het recht op een Ziektewetuitkering.

Uit dienst tijdens ziekte kan u uw recht op een WW-uitkering kosten!

Uitkering krachtens de ziektewet

Een werknemer die in de eerste twee jaar van zijn ziekte meewerkt aan beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst, daarna geen recht heeft op een Ziektewetuitkering. De gedraging van de werknemer vormt volgens artikel 45 eerste lid onder aanhef en onder j van de Ziektewet een zogeheten ‘benadelingshandeling’. Er is sprake van ‘benadeling’ omdat werknemer gedurende de eerste 2 jaar van zijn ziekte recht heeft op loondoorbetaling door zijn werkgever. Indien werknemer dat recht opgeeft, benadeelt hij het UWV door aldaar een vervangend inkomen ( uitkering) aan te vragen.

Om toch enig recht te kunnen hebben op een uitkering krachtens de Ziektewet, is het van belang dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd omdat er sprake is van, bijvoorbeeld, disfunctioneren, verwijtbaar handelen van de werkgever of een verstoorde arbeidsrelatie. Dat zijn ook gronden die in een ontbindingsprocedure voor de kantonrechter kunnen leiden tot toewijzing van het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Al met al kan beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden tijdens ziekte voor de werknemer een groot risico vormen. Hij kan vrij vlug, ongewild, zijn recht op een Ziektewetuitkering verspelen.

Neem daarom contact op met een van onze juristen voor deskundige hulp. Wij helpen u onnodige missers te voorkomen, zo mogelijk, regelen we voor u de best mogelijke oplossing. Bel ons: 085 864 00 61. Het eerste juridisch advies is geheel gratis.