Wanneer mag ontslag op staande voet?

Wil uw werkgever u ontslaan? Dat mag niet zomaar. Wanneer mag ontslag op staande voet eigenlijk? In deze blog leggen we u het uit!

Als u in loondienst bent, dan loopt uw arbeidsovereenkomst in beginsel door tot aan de in dat contract genoemde einddatum. Staat er geen einddatum in de overeenkomst, dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat betekent dat uw arbeidsovereenkomst slechts kan worden opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. Daarnaast is toestemming van het UWV vereist. Een uitzondering op het voorgaande is ontslag op staande voet, waardoor de arbeidsovereenkomst onmiddellijk ten einde komt.

Als u op staande voet wordt ontslagen gaat de wetgever er van uit dat u verwijtbaar werkloos bent geworden, waardoor u geen recht hebt op een WW-uitkering. Gelukkig is een ontslag op staande voet daarom niet zomaar toegestaan, er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden.

Let op, een ontslag op staande voet is iets anders dan dat u een vaststellingsovereenkomst is aangeboden. In dat geval gaat het om een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Wij adviseren indringend een vaststellingsovereenkomst altijd te laten nakijken.

Wanneer mag ontslag op staande voet? Dringende reden verplicht!

Is er echt sprake van ontslag op staande voet? Daartoe kan de werkgever pas overgaan als hij daar een dringende reden voor heeft. Volgens de tekst van de wet moet het in dat geval gaan om “daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortbestaan”. Kortom, het gaat in deze om ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer.

De meest duidelijke gevallen daarvan zijn bijvoorbeeld fraude, diefstal, werkweigering, verduistering etc. In veel gevallen ligt het echter niet zo eenvoudig. Er dient dus per situatie bekeken te worden of er sprake is van een dringende reden, en de omstandigheden van het geval zijn daarvoor bepalend. In de rechtspraak is bepaald dat ontslag een “ultimum remedium”, een laatste middel, is.

Een werkgever dient derhalve, alvorens over te gaan tot ontslag op staande voet, de afweging te maken of een ander middel, zoals een normale beëindiging van de arbeidsovereenkomst nog mogelijk is. Kan dit niet van hem in redelijkheid worden gevergd, dan is een ontslag op staande voet doorgaans toegestaan.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Van belang hierbij is ook de Wet arbeidsmarkt in balans. Deze is per 1 januari 2020 van kracht. Op grond daarvan kan een werkgever een werknemer ook ontslaan op basis van de zogenaamde ‘cumulatieve grond’. Dat wil zeggen dat er meerdere redenen zijn voor ontslag die op zichzelf onvoldoende zijn voor een ontslag maar tezamen wel voldoende grond opleveren voor ontslag.

De tweede voorwaarde, die de wet stelt aan een ontslag op staande voet, is dat het ontslag onverwijld wordt gegeven. Daarmee wordt bedoeld dat de werkgever direct na constatering van de dringende reden het ontslag op staande voet mede moet delen aan de werknemer. Uiteraard mag de werkgever onderzoeken of er inderdaad reden is voor ontslag op staande voet, maar dit moet geen dagen duren.

Onlangs stond ik een cliënt bij in mijn praktijk die op maandag te horen kreeg van zijn werkgever dat men voornemens was hem op staande voet te ontslaan. Van belang is dat het ontslag hem pas op vrijdag werd gegeven, nadat hij in de tussenliggende dagen nog had gewerkt. Hier ging de rechter uiteraard niet in mee en de rechtbank besloot dat het ontslag werd vernietigd.

De derde en laatste voorwaarde is dat een bij het onverwijld geven van het ontslag op staande voet ook dringende reden moet worden medegedeeld aan de werknemer. Een werknemer heeft er inmiddels recht op om te weten waarom hij is ontslagen. Met deze informatie kan hij of berusten in het ontslag, of zich wenden tot een rechtskundig adviseur om zich te verweren tegen het ontslag.

Ontslagen? Schakel direct een advocaat of jurist in!

Is u ontslag op staande voet aangezegd? Of hebt u reden om aan te nemen dat u op staande voet wordt ontslagen? neem dan direct contact op met ons. Wij kunnen u juridisch advies geven over uw rechtspositie en indien nodig kunnen we u bijstaan in de rechtbank.

In veel van de door ons behandelde zaken hebben we een ontslag op staande voet kunnen laten vernietigen door de rechter of een gunstige vaststellingsovereenkomst tussen onze cliënten en hun voormalige werkgevers weten te bewerkstelligen. In dergelijke gevallen kan er, ondanks het aanvankelijk gegeven ontslag op staande voet, toch een recht op WW-uitkering ontstaan. Bel ons: 085 864 00 61. Het eerste juridisch advies is geheel gratis.