Oude zakelijke rechten

Heerlijk visrecht

Op deze pagina’s kunt u meer informatie vinden over heerlijk visrecht. Wij kunnen u helpen bij de aankoop of verkoop van heerlijk visrecht. Als bemiddelaars tussen kopers en verkopers van heerlijk visrecht hebben wij in de loop der jaren een grote expertise opgebouwd. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij de waardebepaling van heerlijk visrecht en verlenen wij praktisch en juridisch advies. Ook ondersteunen wij u bij het inschrijven van het visrecht in het Kadaster. Onze cliënten zijn zowel de eigenaren als de huurders van het heerlijk visrecht, maar ook beroepsvissers en sportvissers.

Hebt u ondersteuning nodig? Wilt u visrechten verkopen, of zoekt u juist visrechten te koop? U bent bij ons aan het goede adres. Neem gerust contact op via ons contactformulier of bel 085 864 00 61.

Wat is heerlijk visrecht?

In het algemeen geldt dat de eigenaar van de grond onder het water ook het visrecht heeft van het water boven die grond, behalve als er sprake is van heerlijk visrecht.

Heerlijk visrecht is het zakelijk recht om met uitsluiting van anderen te vissen in water dat in eigendom aan een ander toebehoort. Dergelijke visrechten zijn honderden jaren oud toen het nog mogelijk was dat het visrecht kon worden afgesplitst van de eigendom van de grond onder het water. Deze zogenoemde oud zakelijke rechten of heerlijke rechten zijn geëerbiedigd bij de invoering van het Burgerlijk Wetboek in 1853. De oude zakelijke visrechten kunnen vervallen, als het visrecht en het grondeigendom bij één persoon komen te liggen. Ze mogen daarna niet meer apart verhandeld worden. Heerlijke visrechten zijn verhandelbaar en overerfbaar.

Neem contact op over oude zakelijke rechten

  Laat kosteloos beoordelen of wij u kunnen helpen

  De oorsprong van heerlijk visrecht

  Voor het ontstaan van het heerlijk visrecht moet men terug naar de vroege middeleeuwen, toen Nederland nog een feodale bestuursstructuur had. In het toenmalige leenstelsel gaven landheren, zoals koningen en graven, rechten aan hun lagere gezagsdragers in een bepaald gebied, de heerlijkheid. Een heerlijkheid was aldus een feodale bestuursvorm die betrekking op het kunnen uitoefenen van overheidsgezag over een bepaald gebied.

  Men kan een heerlijkheid het best vergelijken met het tegenwoordige bestuursorgaan ‘gemeente’. Het gezag over dit gebied, en de eigendom van het gebied moeten daarbij als twee aparte zaken gezien te worden: doorgaans kreeg de eigenaar het land in ‘leen’ en werd hij niet de eigenaar.Er bestond destijds dus al de mogelijkheid rechten uit te kunnen oefenen op grond van iemand anders, wat men nog steeds terug ziet in de rechtsfiguur van het heerlijk visrecht.

  Naast de overheidsrechten ontving de heer, die eigenaar was van de heerlijkheid, ook enkele geaccrocheerde rechten. Dit zijn de rechten die de heer kon uitoefenen naast zijn recht op overheidsgezag, zoals bijvoorbeeld het heerlijk visrecht.In de literatuur wordt heerlijk visrecht een zogenaamd oneigenlijk heerlijk recht genoemd. De reden hiervoor is dat heerlijke rechten betrekking hebben op het kunnen uitoefenen van overheidsgezag, terwijl het recht om zelf te mogen vissen daar weinig mee te maken heeft. Juist het feit dat heerlijk visrecht niets met overheidsgezag van doen heeft is de reden dat zij tot in de moderne tijd heeft kunnen blijven bestaan.

  In de nieuwe rechtsorde van 1795 waar men sprak van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap bleek het feodale instituut van heerlijkheden niet te handhaven. In de Staatsregeling van 1798 werd zij definitief afgeschaft. Niet langer kon overheidsgezag in handen van particulieren zijn. Ook het heerlijk visrecht werd onwetting verklaard. De heerlijke rechten, incluis het heerlijk visrecht, werden in 1814 echter weer gedeeltelijk hersteld, maar in 1848 was het definitief afgelopen met de heerlijkheden. Vanaf nu was de overheidsmacht volledig in handen van de gemeenten (de staat). Wel bleven de meeste oneigenlijk heerlijke rechten, zoals het heerlijk visrecht, gehandhaafd.

  Taxatie en waardebepaling van heerlijk visrecht

  Indien u benieuwd bent wat uw heerlijk visrecht nu eigenlijk waard is bent u hier aan het goede adres. Wij adviseren en taxeren betreffende de aan- en verkoop van heerlijk visrecht. In tegenstelling tot de meeste zaken is er nader onderzoek nodig om te bepalen wat de waarde van de heerlijke visrechten is. De bijbehorende documenten zijn immers vaak eeuwen oud. Het is derhalve niet mogelijk om te zeggen 1ha heerlijk viswater kost doorgaans x euro.

  Er zijn vele factoren die de prijs van heerlijke visrechten ten positieve of ten negatieve beïnvloeden. U kunt hierbij denken aan evidente zaken als huidig economische potentieel, totaaloppervlakte aan visrechten, etc, maar ook de inhoud van (vaak eeuwenoude) aktes is essentieel. Zo zijn er nog een groot aantal punten te noemen die van belang zijn. Voor een leek is het is zeer lastig deze buitengewoon gecompliceerde materie te doorgronden. Gelukkig kunnen wij u hiermee helpen, al ruim 15 jaar zijn wij gespecialiseerd in vraagstukken die betrekking hebben op heerlijk visrecht.

  Indien u wilt weten wat de waarde is van uw heerlijk visrecht, of als u dit heerlijk visrecht wil laten taxeren, neem nu dan contact met ons op. Nadat wij uw bericht hebben ontvangen krijgt u binnen 24 uur een reactie van ons. Heeft u uw telefoonnummer bij ons achtergelaten, dan belt een van onze experts u terug. Hij of zij zal u een aantal verkennende vragen stellen om een goed beeld te krijgen van uw situatie. Daarna zal er onderzoek nodig zijn om de waarde van het heerlijk visrecht te kunnen bepalen.

  Dit onderzoek kan enkele dagen duren, maar soms ook weken. Dit is geheel afhankelijk van uw dossier: Hoe completer u alle gegevens, aktes etc bij elkaar hebt, des te vlugger we de taxatie hebben afgerond. Indien nodig nemen we contact op met het Kadaster, regionale en nationale archieven om aanvullende gegevens te verkrijgen.

  Oude zakelijke rechten

  Heerlijk visrecht verkopen

  Wij hebben heeft meer dan 20 jaar ervaring bij de aankoop en verkoop van heerlijk visrecht. Indien u voornemens bent om uw heerlijk visrecht te verkopen, neem dan nu contact met ons op.

  Nadat wij uw bericht hebben ontvangen krijgt u binnen 24 uur een reactie van ons. We kunnen dan samen uw wensen en verwachtingen bespreken. Of deze waargemaakt kunnen worden hangt zeer sterk af van de huidige status van uw heerlijke visrechten.

  Door allerlei omstandigheden kunnen deze zeer oude zakelijke rechten vervallen.Vaak bestaat er onduidelijkheid over de vraag welke wateren wel en welke nu niet onder het heerlijk visrecht vallen, soms zelfs met rechtszaken als gevolg. Om teleurstelling en juridische ellende te voorkomen onderzoeken we daarom eerst hoe het met de heerlijke visrechten is gesteld, of ze inderdaad nog gelden en op welke wateren. Een belangrijke vraag is ook wat de heerlijke visrechten waard zijn. Deze vraag is dikwijls niet eenvoudig te beantwoorden, en hangt af van velerlei factoren.

  Na een oriënterend telefoongesprek ontvangt u van ons een getekende geheimhoudingsverklaring. Onze opdrachtgevers hebben er doorgaans belang bij dat het advies- en verkooptraject niet in het openbaar plaats vindt. In alle gevallen kunt u derhalve rekenen op uiterste discretie. Uw naam wordt niet publiekelijk bekend gemaakt en aan de verkoop wordt geen ruchtbaarheid gegeven. Onze dienstverlening is voor de verkopers van heerlijk visrecht gratis, aan kopers rekenen wij een fee van 9,5% over de totale verkoopsom. Indien u uw heerlijk visrecht wilt verkopen, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag met de verkoop van uw heerlijk visrecht.

  Registratieplicht van heerlijk visrecht

  Omdat een heerlijk visrecht een registergoed is dient u dit recht door een notaris te laten inschrijven in het Kadaster middels een ‘registerverklaring’. Laat u dit na, dan gaat de eigendom van het heerlijk visrecht niet op u over. Lees onze blog hierover voor meer informatie.

  Bel nu 085 864 00 61 om direct een jurist over heerlijk visrecht te spreken.

  Juridische hulp nodig?