Wanneer verjaart een geldvordering?

Wanneer verjaart een geldvordering? Als u geld te goed hebt van iemand en de vordering staat al een tijd uit, dan is het verstandig hier met enige regelmaat achteraan te gaan. Doet u dat niet, dan loopt u de kans dat uw geldvordering verjaart. In dat geval kunt u geen betaling meer afdwingen.

Hoe werkt verjaring?

Als een schuldeiser gedurende een langere tijd niets onderneemt om een vordering te innen, dan kan deze verjaren. Dat betekent dat de schuldeiser betaling niet meer kan afdwingen, bijvoorbeeld via een incassobureau of, in het uiterste geval, middels een gerechtelijke procedure. De de debiteur dient hier zich hier zelf jegens de schuldeiser op te beroepen om succesvol een vordering te weerleggen.

Stuiten van verjaring

Het is dus voor een crediteur belangrijk om te voorkomen dat een vordering verjaart. De verjaringstermijn vangt direct aan zodra de schuldenaar bekend is geworden met de vordering. Zo’n moment kan bijvoorbeeld zijn als de debiteur een factuur heeft ontvangen, of als hij een contract heeft ondertekend. Verjaring kan worden gestuit door binnen de verjaringstermijn een schriftelijke aanmaning of mededeling te sturen, waarmee de crediteur er kristalhelder blijk van geeft dat hij nog immer betaling van de vordering wil. Daarna begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen. Een crediteur die steeds de verjaringstermijn stuit kan daardoor zijn vordering eeuwig laten bestaan.

Doorgaans is een verjaringstermijn van twintig jaar van toepassing, wat tevens geldt voor vonnissen. Bij geldlening, huur, schadevergoeding of een boete geldt een verjaringstermijn van vijf jaar, een stuk korter dus. In geval van een consumentenkoop is de verjaringstermijn nog korter, namelijk twee jaar. Na twee jaar kan een verkoper dus niet meer succesvol betaling afdwingen van een consument. Van belang daarbij is dat de verjaringstermijn een aanvang neemt zodra de vordering opeisbaar is. Met dit laatste wordt bedoeld dat de schuldeiser de betaling kan en mag vorderen. Volgens het Burgerlijk Wetboek is een vordering meteen opeisbaar indien er geen tijdstip van betaling vast is gesteld.

Wanneer verjaart een geldvordering: Intreden van verjaring

Verjaring is geen automatisme. De debiteur moet expliciet een beroep doen op het verstrijken van de verjaringstermijn. Indien een beroep op verjaring uitblijft kan de crediteur de ongewijzigde vordering gewoon incasseren. Erkent de debiteur na het verstrijken van de vordering door bijvoorbeeld het vragen van uitstel of het maken van betaalafspraken, dan kan hij later geen beroep meer doen op verjaring.

Indien u al ruime tijd een vordering hebt open staan, stuur dan vandaag nog een herinnering naar de debiteur. Daarmee voorkomt u dat uw vordering verjaart. Wordt de vordering betwist, of wordt er gewoon niet betaald? Neem dan vrijblijvend contact met een van onze juristen op. Wij kunnen u helpen! 085 864 00 61