Welke proceskosten worden vergoed?

Welke proceskosten worden vergoed? Als u een gerechtelijke procedure start, dan brengt dit een aantal kosten met zich mee. Deze kosten dient u vooraf te betalen. Denk aan kosten van rechtsbijstand, het betekenen van de dagvaarding en het griffierecht. Vaak spelen ook andere kosten een rol. In tegenstelling tot wat door sommigen denken hoeft de verliezende partij niet alle kosten te betalen. Van belang is daarom te weten welke proceskosten u terug kunt krijgen na winst van een procedure.

Voordat u een rechtszaak start is het van belang een kostenafweging te maken. Wat kost die procedure, en wat levert deze op? Andersom is die rekensom ook van belang als u gedaagde bent in een procedure. U zult namelijk, behalve de hoofdsom, ook misschien andere kosten dienen te vergoeden aan de wederpartij. De juristen van Lex Lawyers adviseren u altijd over de kosten, of u nu eiser of gedaagde bent. Daarmee komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan als wij u bij staan in een procedure bij de kantonrechter.

Welke proceskosten worden vergoed?

Gedurende de gerechtelijke procedure worden de proceskosten in eerste instantie door partijen zelf (vooruit)betaald. Doorgaans verzoekt de eisende partij al in de dagvaarding om de gedaagde te veroordelen in de proceskosten. Als de rechter aan het eind van de rechtszaak uitspraak doet, veroordeelt hij meestal de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten (art. 237 lid 1 Rv).

Als partijen familie van elkaar zijn of naar elkaar toe op een of meerdere punten in het ongelijk zijn gesteld kan de rechter beslissen dat iedere procespartij dienst eigen proceskosten draagt (art. 237 lid 1 Rv). Voor het geval een rechter bepaalt dat een gerechtelijke procedure nodeloos is gestart kan hij in zijn vonnis beslissen dat de kosten voor eigen rekening komen.

Van belang is dus te beseffen dat als u door de rechter veroordeeld wordt tot betaling van de proceskosten, u zelf die kosten dient te vergoeden aan de wederpartij. In het geval u gebruik (hebt ge)maakt van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) geldt ook dat u alleen de kosten van uw advocaat terug krijgt en dus niet de proceskosten. Overleg daarom altijd met uw advocaat of jurist wat de beste afweging is voor uw specifieke situatie.

Dagvaardingskosten

Een gerechtelijke procedure begint door het uitbrengen van een dagvaarding. Hiervoor is de gerechtsdeurwaarder nodig, die het document officieel overhandigt aan de wederpartij. Dit noemt men “het betekenen van de dagvaarding”. De eiser betaalt de kosten van de gerechtsdeurwaarder vooraf.

Bij winst van de eiser moet de gedaagde volledig door de gedaagde de proceskosten volledig te vergoeden (art. 240 Rv). In deze kosten zit een post voor btw opgenomen. Indien u geen btw kunt verrekenen, bijvoorbeeld omdat u ondernemer bent, dient de veroordeelde partij ook de btw te vergoeden.

Griffierechten

Nadat de dagvaarding is betekend en aangebracht bij de rechtbank stuurt de rechtbank een nota voor het griffierecht naar de eisende partij. Indien de gedaagde van de rechter de proceskosten moet betalen, omdat de eiser volledig in het gelijk is gesteld, dient hij ook het betaalde griffierecht aan de eiser te vergoeden.

Reis-, verblijf- en verletkosten

De rechter kan bepalen dat de wederpartij uw noodzakelijke reis-, verblijf- en verletkosten aan u vergoed (art. 238 lid 1 Rv). Dat is alleen mogelijk als u zonder gemachtigde (advocaat) procedeert. Aan te raden is dat niet. Het gaat in dat geval om kosten die u moest maken om een zitting van de rechtbank bij te wonen. Een aanvullende vergoeding is soms mogelijk wegens gederfde inkomsten, omdat u op dat moment niet kon werken.

Zorg er altijd voor dat u specificaties of verklaringen kunt overleggen waaruit deze kosten blijken. Als u dat niet doet zal de kantonrechter naar redelijkheid de kostenposten begroten, met als mogelijk gevolg dat u minder vergoed krijgt dan u werkelijk aan kosten hebt gemaakt.

Als u een gerechtelijke procedure start, dan brengt dit een aantal kosten met zich mee die u vooraf dient te betalen. In tegenstelling tot wat sommigen denken worden niet alle kosten vergoed door de verliezende partij. Dit geldt met name voor de kosten van rechtsbijstand. Onderzoek daarom altijd welke proceskosten worden vergoed.

Salaris gemachtigde

Indien u bij de kantonrechter bij gemachtigde procedeert, dan moet de in de proceskosten veroordeelde partij ook een bedrag voldoen voor het salaris en noodzakelijke verschotten van de gemachtigde (artikel 238 lid 2 Rv). Voor deze vergoeding krijgt de winnende partij slechts een gedeeltelijke vergoeding, die berekend volgens het liquidatietarief. Het liquidatietarief is een puntensysteem, waarbij het te betalen bedrag afhankelijk is van de verrichte werkzaamheden en het belang van de zaak. Over de hoogte van het liquidatietarief kunt u meer lezen op de website van de Rechtspraak.

Buitengerechtelijke incassokosten

De in het ongelijk gestelde partij kan door de rechter ook worden veroordeeld tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten. Lees ons blog over deze kosten voor meer informatie hierover.

Nakosten

Meestal houdt het vonnis van de rechter in dat een partij wordt veroordeeld tot het verrichten van een prestatie. Ddenk hierbij aan het betalen van een geldsom. In de praktijk zal de in het gelijk gestelde partij kosten maken om er voor te zorgen dat degene die de rechtszaak verloren heeft het vonnis nakomt. Dit zijn nakosten. Dikwijls neemt de rechter al in het vonnis op dat deze kosten door de verliezende partij dienen te worden vergoed.

De Hoge Raad heeft bepaald dat, indien de rechter dit niet doet, de grosse van het vonnis toch kan worden gebruikt ter executie van de nakosten. Voor de nakosten geldt een standaard begroting van € 131,- bij een procedure zonder tegenvordering. In een procedure met een tegenvordering worden de nakosten begroot op € 205,-. Deze kosten kunnen overigens nog worden verhoogd met € 68,- indien het nodig blijkt om de deurwaarder het vonnis te laten betekenen aan de veroordeelde partij.

Welke proceskosten worden vergoed: conclusie

Hierboven heb ik een korte beschrijving gegeven van de meest voorkomende kosten. In het algemeen geldt dat de partij die in het ongelijk gesteld is de (proces)kosten moet vergoeden. Van belang is te beseffen dat niet alle kosten zich lenen voor vergoeding.

Het is daarom van groot belang dat u, zowel als eiser als gedaagde samen met uw advocaat of jurist de afweging maakt of het risico op veroordeling in de proceskosten opweegt tegen het voeren van een gerechtelijke procedure.

Lex Lawyers kan u deskundig adviseren in deze kwestie, en indien nodig bijstaan bij de kantonrechter. Neem vandaag nog contact met op met een van onze juristen voor meer informatie: 085 864 00 61